REGULAMIN WYDARZENIA „DO NASADZENIA”na terenie Leśnictwa Żółno, Nadleśnictwa Lipusz („Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu rekreacyjnym pod nazwą „DO NASADZENIA” (dalej: „Wydarzenie”) jak również informacje organizacyjne dotyczące Wydarzenia.

§1 ORGANIZATOR WYDARZENIA

Organizatorem Wydarzenia jest firma deweloperska Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000315222, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9570829421 (dalej również: „Organizator”).

§2 CELE WYDARZENIA

Wydarzenie, będące wydarzeniem rekreacyjnym organizowanym na otwartym powietrzu, ma na celu popularyzację idei aktywnego spędzania czasu na otwartym powietrzu oraz jednocześnie edukację w zakresie ekologii, ochrony środowiska, jak również pobudzanie świadomości społecznej poprzez wspólne starania w zakresie odtwarzania części lasu zniszczonego w trakcie nawałnicy w sierpniu 2017 roku na obszarze Nadleśnictwa Lipusz. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję przyczynić się do odtworzenia lasu sadząc sadzonki udostępnione przez Lasy Państwowe.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 w godzinach od 11:00 do 16:00 na terenie Leśnictwa Żółno, Nadleśnictwa Lipusz, w powiecie kościerskim.

W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, zwłaszcza w razie wystąpienia przed rozpoczęciem lub w trakcie Wydarzenia (1) niekorzystnych warunków atmosferycznych lub (2) okoliczności leżących po stronie administracji publicznej lub (3) wprowadzenia restrykcji, wytycznych, ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, które to okoliczności utrudniają lub uniemożliwiają organizację lub realizację Wydarzenia w ogóle lub w jego zamierzonym kształcie, Organizator jest uprawniony do odwołania Wydarzenia, zmiany terminu Wydarzenia lub czasu jego trwania, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia, Regulamin znajduje zastosowanie do Wydarzenia odbywającego się w zmienionym terminie.

Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

Proces rejestracji osób biorących udział w wydarzeniu przeprowadza Organizator przy pomocy przedsiębiorców posiadających status Partnerów lub Uczestników Wydarzenia, którzy uprawnieni są do określenia ostatecznej imiennej listy zaproszonych przez siebie uczestników, w ramach limitów osób przyznanych danemu Partnerowi i Uczestnikowi. W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby zgłoszone przez przedsiębiorców posiadających status Partnerów lub Uczestników Wydarzenia, zgodnie z informacjami przekazanymi Organizatorowi najpóźniej w terminach wynikających z umów zawartych przez Organizatora z

Partnerami i Uczestnikami Wydarzenia. Osoby zgłoszone do udziału w Wydarzeniu nie mogą przenieść swojego prawa do udziału w Wydarzeniu na inne osoby.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Wydarzeniu wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodziców posiadających władzę rodzicielską lub innych opiekunów prawnych oraz wyłącznie pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia Organizatorowi obecności osoby niepełnoletniej przez Partnera lub Uczestnika Wydarzenia. Organizator nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad osobami niepełnoletnimi i nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie im bezpieczeństwa.

Każda z osób biorących udział w Wydarzeniu zobowiązana jest posiadać strój dostosowany do warunków atmosferycznych i charakteru wykonywanej pracy - nasadzenia.

Każda z osób biorących udział w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Wydarzeniu na własne ryzyko oraz na własną odpowiedzialność oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nią na obszarze Wydarzenia w stosunku do innych osób biorących udział w Wydarzeniu jak i za szkody wyrządzone w mieniu innych podmiotów.

W zakresie osób niepełnoletnich opiekun/rodzic bierze pełną odpowiedzialność za ich zachowanie w czasie trwania Wydarzenia , w szczególności za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.

Każda z osób biorących udział w Wydarzeniu, a który to udział jest w pełni dobrowolny, jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem przed zgłoszeniem udziału w Wydarzeniu, zaś uczestnictwo w Wydarzeniu stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga również wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w tym zgody na wykorzystanie wizerunku, treść których to zgód wraz z klauzulą informacyjną Organizatora jest przekazywana osobom, które chcą wziąć udział w Wydarzeniu w procesie zgłoszenia ich udziału w Wydarzeniu. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic posiadający władzę rodzicielską lub opiekun prawny wyraża w tym zakresie również zgody w imieniu niepełnoletniego dziecka.

Wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie poprzedzającym jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu, które to uczestnictwo jest w pełni dobrowolne.

Osoby biorące udział w Wydarzeniu są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń i wskazówek przedstawicieli Organizatora, koordynatorów oraz przedstawicieli Lasów Państwowych w czasie Wydarzenia, w tym do stosowania się do wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora w celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Organizator nie wyraża zgody na udział zwierząt w trakcie Wydarzenia wobec czego zabrania się uczestnikom udział w Wydarzeniu ze zwierzętami.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wydarzenia osób naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy Regulaminu lub obowiązujące na Wydarzeniu zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, a także osób stwarzających zagrożenie dla innych osób lub mienia. W razie wydalenia osoby Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia tej osobie transportu powrotnego lub zwrotu kosztów podróży, jak również nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz tej osoby.

Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do zaparkowania w miejscu wyznaczonym przez obsługę kierującą ruchem. W razie naruszenia tego obowiązku Organizator będzie uprawniony do wezwania Policji oraz usunięcia uczestnika z Wydarzenia.

§4 OBOWIĄZKI W CZASIE WYDARZENIA

Wydarzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Po przybyciu na miejsce Wydarzenia odbędzie się część oficjalna, której przedmiotem będzie przedstawienie Organizatora, Lasów Państwowych, Partnerów oraz Uczestników oraz przedstawienie szczegółowego planu Wydarzenia.

W ramach Wydarzenia z osób sadzących zostanie wyposażona w niezbędne narzędzia w postaci szpadla i sadzonek. Sadzenie przez uczestników danej grupy będzie się odbywało w określonych miejscach, wyznaczonych przez Organizatora za pomocą odpowiednich tabliczek z oznaczeniem logotypu danej firmy lub według wskazania przez Organizatora lub przedstawiciela Lasów Państwowych.

Osoby sadzące zobowiązane są do wzajemnej pomocy oraz asekuracji. W czasie sadzenia każdy z uczestników jest zobowiązany do zachowania należytej ostrożności. Osoby, których stan zdrowia lub samopoczucia nie pozwala na wykonywanie takich prac zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie koordynatora przed rozpoczęciem sadzenia oraz powstrzymania się od sadzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz szkody wynikające z naruszenia tego obowiązku.

Sadzenie sadzonek przez osoby niepełnoletnie może odbywać się wyłącznie pod stałym nadzorem ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z narzędzi i sadzonek zgodnie z ich przeznaczeniem, nie niszczenia ich, nie wynoszenia poza teren Wydarzenia. Po zakończeniu sadzenia każda z osób powinna zwrócić narzędzia oraz ewentualnie niewykorzystane sadzonki w wyznaczone miejsce.

Uczestnicy w czasie sadzenia otrzymują ciepły posiłek oraz kawę i herbatę.

Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w czasie Wydarzenia, a w szczególności stosować się do poleceń i wskazówek koordynatorów, przedstawicieli Organizatora lub przedstawicieli Lasów Państwowych, w tym związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym, o którym mowa w § 4 Regulaminu.

W razie zauważenia nieprawidłowości lub zagrożeń każda z osób zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić koordynatora, przedstawiciela Organizatora lub Lasów Państwowych.

W czasie trwania Wydarzenia zakazane jest:

a)  niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia,

b)  jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Wydarzania,

c)  niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Wydarzania,

d)  palenie papierosów.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:

a)  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b)  materiałów wybuchowych,

c)  wyrobów pirotechnicznych,

d)  materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e)  alkoholu oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Zabrania się również uczestnictwa w Wydarzeniu pod wpływem środków, o których mowa w lit. e) powyżej.

 

§5 BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej: „Epidemia”) Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz zaleceniami właściwych organów administracji rządowej, w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u osoby biorącej udział w Wydarzeniu w trakcie Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ten ma obowiązek niezwłocznie poinformować otym fakcie Organizatora.

W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem Epidemii osoba zgłaszająca swój udział w Wydarzeniu:

a)  zobowiązuje się nie uczestniczyć w Wydarzeniu jeżeli wystąpią u niej podejrzenie zachorowania lub objawy chorobowe związane z Covid-19 lub będą miały styczność z osobą zakażoną Covid-19 lub zostaną objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym;

b)  może zostać zobowiązana do złożenia dodatkowych oświadczeń o stanie zdrowia (które mogą być również udostępniane odpowiednim służbom pełniącym nadzór epidemiologiczny) jeżeli w myśl obowiązujących przepisów Organizator zostanie zobligowany do ich zbierania, zaś w przypadku nałożenia takiego obowiązku i jego niewykonania przez osobę zgłaszającą udział w Wydarzeniu, Organizator odmówi udziału danej osoby w Wydarzeniu oraz odmówi wstępu danej osoby na teren Wydarzenia;

c)  zobowiązana jest na terenie Wydarzenia do posiadania i stosowania własnych środków ochrony osobistej (w tym zwłaszcza masek ochronnych), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa wprowadzonych na terenie Wydarzenia przez Organizatora.

W przypadku zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa skutkujących obniżeniem limitu osób, które mogą być obecne na Wydarzeniu (w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do dnia 15 marca 2022r.), Organizator uprawniony jest do anulowania rezerwacji poszczególnych osób zapisanych do udziału w Wydarzeniu, co też wszystkie osoby zapisujące się na Wydarzenie akceptują. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzedzających, Organizator będzie kierować się kolejnością rezerwacji.

Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do posiadania na terenie Wydarzenia środków ochrony osobistej, a także do stosowania się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Informacje o aktualnie obowiązujących zasadach postępowania dostępne przy wejściu na Wydarzenie oraz na terenie Wydarzenia. Osoba biorąca udział w Wydarzeniu zobowiązana jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Wydarzenia osób niestosujących się do obowiązujących zasad postępowania, bez prawa tych osób do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

Osoba biorąca udział w Wydarzeniu zobowiązuje się ustawicznie zachowywać dystans społeczny minimum 1,5 m (lub większy, jeżeli będzie on wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wytyczne lub zalecenia właściwych organów) zarówno w strefach parkingowych, w strefach wejścia na Wydarzenie, jak również na terenie Wydarzenia, jak również do stosowania się do wszystkich innych wytycznych i procedur Organizatora związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym. Ponadto, w poszczególnych strefach (zwłaszcza w tzw. strefie wypoczynku) Organizator może wprowadzić dalej idące ograniczenia, zwłaszcza dotyczące limitów osób korzystających jednocześnie z takiej strefy, obligatoryjnego zasłaniania ust i nosa, obligatoryjnej dezynfekcji dłoni przed wejściem do strefy.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Biorąc udział w Wydarzeniu, Uczestnik zgadza się na publikację zdjęć z Wydarzenia na stronach internetowych Organizatora, w tym w mediach społecznościowych Organizatora i mediach.

Regulamin niniejszego Wydarzenia zostanie przesłany drogą elektroniczną każdej z osób zainteresowanych udziałem w Wydarzeniu przez właściwego koordynatora przed zgłoszeniem udziału tych osób w Wydarzeniu, jak również będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej http://www.donasadzenia.pl/ oraz zostanie okazany podczas Wydarzenia.

Organizator uprawniony jest do zmiany lub aktualizacji treści Regulaminu zwłaszcza w przypadku, jeżeli będzie to potrzebne z uwagi na zmieniające się ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone w związku z występującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W przypadku wprowadzenia zmian lub aktualizacji Regulaminu informacja w tym zakresie wraz ze zmienionym Regulaminem zostanie opublikowana i udostępniona w sposób określony w ust. 2 powyżej.

Regulamin akcji Do Nasadzenia

05 kwietnia 2022

O DO NAOSADZENIA