REGULAMIN WYDARZENIA „DO NASADZENIA”

w Leśnictwie Zdroje, w Nadleśnictwie Lipusz („Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą „DO NASADZENIA” (dalej: Wydarzenie) jak również informacje organizacyjne dotyczące Wydarzenia.

§1

ORGANIZATOR WYDARZENIA

Organizatorem Wydarzenia jest firma deweloperska Torus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 415, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000315222, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9570829421 (dalej również: „Organizator”).

§2

CELE WYDARZENIA

Wydarzenie ma na celu popularyzację oraz edukację w zakresie ekologii, ochrony środowiska, jak również pobudzanie świadomości społecznej poprzez symboliczną wspólne starania w zakresie odtwarzania części lasu zniszczonego w trakcie nawałnicy w sierpniu 2017 roku na obszarze Nadleśnictwa Lipusz. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję przyczynić się do odtworzenia lasu sadząc sadzonki udostępnione przez Lasy Państwowe oraz wezmą udział w prelekcji prowadzonej przez Organizatora oraz przedstawicieli Lasów Państwowych.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19 i 26 października 2019 r. w godzinach od 10:30 do 16:00 na terenie Leśnictwa Zdroje, Nadleśnictwa Lipusz, w powiecie kościerskim.

2. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności Organizator jest uprawniony do zmiany terminu Wydarzenia lub czasu jego trwania, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu.

3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

4. Proces rejestracji osób biorących udział w wydarzeniu przeprowadza Organizator. W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby zgłoszone przez przedsiębiorców posiadających status Partnerów lub Uczestników Wydarzenia, zgodnie z informacjami przekazanymi Organizatorowi najpóźniej do dnia 10 października 2019 r.

5. Zgłoszone osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Wydarzeniu wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodziców posiadających władzę rodzicielską lub innych opiekunów prawnych. Organizator nie jest zobowiązany do sprawowania opieki nad osobami niepełnoletnimi i nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie im bezpieczeństwa.

6. Każda z osób biorących udział w Wydarzeniu zobowiązana jest posiadać strój dostosowany do warunków atmosferycznych i charakteru wykonywanej pracy - nasadzenia.

7. Każda z osób biorących udział w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Wydarzeniu na własne ryzyko oraz na własną odpowiedzialność oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nią na obszarze Wydarzenia w stosunku do innych osób biorących udział w Wydarzeniu, uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu innych podmiotów.

 8. W zakresie osób niepełnoletnich opiekun bierze pełną odpowiedzialność za ich zachowanie w czasie trwania Wydarzenia, w tym w trakcie transportu, w szczególności za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.

9. Każda z osób biorących udział w Wydarzeniu jest zobowiązana do złożenia właściwemu koordynatorowi oświadczenia zawierającego akceptację postanowień Regulaminu, wyrażenie zgody na udział w Wydarzeniu, wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w tym zgodę na wykorzystanie wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic posiadający władzę rodzicielską lub opiekun prawny jest zobowiązany do wyrażenia w tym zakresie zgód w imieniu niepełnoletniego dziecka.

10. Wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie poprzedzającym jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizator może odmówić wzięcia udziału przez osobę, która nie zaakceptowała Regulaminu oraz nie wyraziła wszystkich wymaganych zgód.

11. Osoby biorące udział w Wydarzeniu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń i wskazówek przedstawicieli Organizatora, koordynatorów oraz przedstawicieli Lasów Państwowych w czasie Wydarzenia.

12. Organizator nie wyraża zgody na udział zwierząt w trakcie Wydarzenia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wydarzenia osób naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy Regulaminu, a także osób stwarzających zagrożenie dla innych osób lub mienia. W razie wydalenia osoby Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia tej osobie transportu powrotnego lub zwrotu kosztów podróży.

§4

TRANSPORT NA MIEJSCE WYDARZENIA

1. Organizator zapewnia transport na miejsce Wydarzenia dla osób zgłoszonych przez Partnerów oraz Uczestników, co do których wskazano taką potrzebę. Każdemu Uczestnikowi lub Partnerowi najpóźniej na dzień przed Wydarzeniem zostanie przydzielony odpowiedni autokar oznaczony numerem porządkowym. Pozostałe osoby zapewniają transport na miejsce Wydarzenia we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób w czasie dojazdu organizowanego we własnym zakresie.

2. Transport na miejsce Wydarzenia oraz transport powrotny będą odbywać się za pomocą autokarów. Miejsce zbiórki zostanie określone i przekazane przez koordynatorów na tydzień przed datą Wydarzenia.

3. Osoby, dla których Organizator zapewnia transport, są obowiązane stawić się punktualnie na wyznaczone miejsce zbiórki. Na miejscu zbiórki każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu zobowiązana jest zgłosić swoją obecność koordynatorowi właściwej firmy (grupy), który będzie sprawdzał listę obecności i da sygnał do odjazdu autokaru, wyznaczonej przez Partnera logistycznego (firmy Lufthansa Systems Poland) osobie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odjazdu z miejsca zbiórki po upływie 5 minut od wyznaczonej planowanej godziny odjazdu.

5. Osoby biorące udział w Wydarzeniu są obowiązane zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa osobom poniżej 7 roku życia na czas transportu autokarem, w postaci fotelika lub innego stosownego zabezpieczenia. Organizator lub każdy z koordynatorów może odmówić wzięcia na pokład autokaru osoby poniżej 7 roku życia bez takiego zabezpieczenia.

6. W czasie transportu każda z osób podróżujących autokarem jest zobowiązana do zachowania należytej ostrożności, w szczególności stosowania się do poleceń kierowcy lub koordynatora.

7. W czasie transportu każda z osób jest zobowiązana do zapięcia pasów.

8. W czasie transportu nie jest dozwolone palenie tytoniu ani spożywanie alkoholu oraz środków o podobnym działaniu.

9. Osoby udające się na teren Wydarzenia bez korzystania z transportu zapewnionego przez Organizatora zobowiązane są do zaparkowania w wyznaczonych miejscach. W razie naruszenia tego obowiązku Organizator będzie uprawniony do wezwania Policji oraz usunięcia uczestnika z Wydarzenia.

§5

OBOWIĄZKI W CZASIE WYDARZENIA

1. Wydarzenie odbywa się na terenie otwartym, w miejscu nieogrodzonym ani nie wydzielonym.

2. Osoby, udające się na teren Wydarzenia bez korzystania z transportu zapewnionego przez Organizatora, przed rozpoczęciem sadzenia, zobowiązane są poinformować o swoim przybyciu na miejsce wydarzenia koordynatora lub potwierdzić swoją obecność w infopoincie.

3. Po przybyciu na miejsce Wydarzenia odbędzie się część oficjalna, której przedmiotem będzie przedstawienie Organizatora, Lasów Państwowych, Partnerów oraz Uczestników oraz przedstawienie szczegółowego planu Wydarzenia.

4. W ramach Wydarzenia każda para osób sadzących zostanie wyposażona w niezbędne narzędzia w postaci szpadla, sadzonek oraz rękawic ochronnych. Sadzenie przez uczestników danej grupy będzie się odbywało w określonych miejscach, wyznaczonych przez Organizatora za pomocą odpowiednich tabliczek z oznaczeniem logotypu danej firmy lub według wskazania przez Organizatora lub przedstawiciela Lasów Państwowych.

5. Osoby sadzące zobowiązane są do wzajemnej pomocy oraz asekuracji. W czasie sadzenia każdy z uczestników jest zobowiązany do zachowania należytej ostrożności. Osoby, których stan zdrowia lub samopoczucia nie pozwala na wykonywanie takich prac zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie koordynatora przed rozpoczęciem sadzenia oraz powstrzymania się od sadzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz szkody wynikające z naruszenia tego obowiązku.

6. Sadzenie sadzonek przez osoby niepełnoletnie może odbywać się wyłącznie pod stałym nadzorem ich rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, nie niszczenia ich, nie wynoszenia poza teren Wydarzenia. Po zakończeniu sadzenia każda z osób powinna zwrócić narzędzia oraz ewentualnie niewykorzystane sadzonki w wyznaczone miejsce.

8. Uczestnicy w czasie sadzenia otrzymują gorący posiłek oraz kawę i herbatę.

9. Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w czasie Wydarzenia, a w szczególności stosować się do poleceń i wskazówek koordynatorów, przedstawicieli Organizatora lub przedstawicieli Lasów Państwowych.

10. W razie zauważenia nieprawidłowości lub zagrożeń każda z osób zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić koordynatora, przedstawiciela Organizatora lub Lasów Państwowych.

11. W czasie trwania Wydarzenia zakazane jest:

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Wydarzania,

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Wydarzania,

d) palenie papierosów.

12. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Biorąc udział w Wydarzeniu, Uczestnik zgadza się na publikację zdjęć z Wydarzenia na stronach internetowych Organizatora, w tym w mediach społecznościowych Organizatora i mediach.

2. Regulamin niniejszego Wydarzenia zostanie przesłany drogą elektroniczną każdej z osób biorących udział w Wydarzeniu przez właściwego koordynatora, jak również będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej http://www.donasadzenia.pl/ oraz zostanie okazany podczas Wydarzenia.

 

 

Regulamin akcji

09 października 2019

O DO NAOSADZENIA